PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ PLATEBNÍ APLIKACE SMART4CITY

Základní ustanovení
1. SPEL, a.s., IČ : 004 73 057, se sídlem Kolín - Kolín V, Třídvorská 1402, PSČ 280 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15551(dále také jen poskytovatel je tvůrcem a vlastníkem oprávněným k neomezenému užití, mobilní platební aplikace smart4city (dále jen „MA“), tj. aplikace umožňující placení parkovného v systému tzv. chytrého pouličního parkování to vše pomocí smartphonů tedy tzv. chytrých telefonů jednoduchým a uživatelsky přívětivým způsobem.
2. Tyto podmínky pro užití mobilní aplikace smart4city(dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících MA (dále také jako „Uživatel“).
3. Uživatel při registraci stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
4. Poskytovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat.

Podmínky užívání MA
1. Podmínkou užívání MA je, že Uživatel:
  a) provedl bezplatnou instalaci MA jejím přímým stažením z obchodu Google Play nebo App Store
  b) poskytl poskytovateli při registraci veškeré požadované údaje
  c) provedl odsouhlasení  textu těchto podmínek
2. Technickým předpokladem využívání Aplikace je zařízení s operačním systémem Android 4.4 nebo vyšším resp. iOS 9.0 nebo vyšším.
3. Stažení a používání MA je bezplatné, při registraci musí uživatel zaplatit 1Kč pro ověření platnosti platební karty. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání MA (tj. náklady na internetové připojení aj.).
4. MA podporuje platby následujícími platebními kartami:
  - Visa, Visa Electron, V Pay
  - MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  - Diners Club, Discover
  - American Expres
  - Union Pay
  - JCB
5. Při užití MA nebudou z technických důvodů akceptovány platební karty s BINy kódem( prvních 6 číslic z čísla karty) 557392, 527062 a 521576.

Instalace, aktivace a použití MA
1. MA je Uživatel oprávněn instalovat výhradně z obchodu Google Play nebo App Store. Při instalaci je povinen zkontrolovat, že jejím poskytovatelem je SPEL a.s.
2. Platbu mobilem nelze provádět bez toho, aby bylo zařízení, ve kterém je používána MA, připojeno k internetu
3. MA používá platební bránu ČSOB, s podporou nejvyššího standardu zabezpečení 3D Secure, tedy poskytovatel nemá přístup k informacím o platební kartě Uživatele a veškeré údaje o platbách jsou předávány výlučně zabezpečenou cestou. V případě, že 3D Secure standard je podporováno i vydavatelská bankou Uživatele, dochází k ověření držitele karty (autentifikaci) během internetové transakce (autorizace).
4. ČSOB zabezpečuje bezpečnost plateb a garanci plateb.
5. Zaúčtování transakce je prováděno až následující pracovní den po jejím provedení.
6. Poskytovatel nezajišťuje poskytování informace o uplynutí placené doby parkování a za její prodloužení je odpovědný výlučně Uživatel.
7. V případě, že Uživatel obdrží prostřednictvím MA informaci o neprovedení platby parkovného je povinen zvolit jiný způsob úhrady. Poskytovatel neodpovídá za případné škody Uživatele vzniklé v souvislosti s nesplněním platební povinnosti.
8. Účetní daňový doklad za provedenou platbu obdrží Uživatel na email, který si zadal při registraci. Poskytovatel neodpovídá za nedoručení daňového dokladu v případě chybně zadaného emailu.
9. Účetní daňový doklad je po dobu 36 měsíců od jeho vystavení rovněž k dispozici na www.smart4city za předpokladu přihlášení do osobního účtu Uživatele, tj. po zadání přihlašovacího jméno a hesla zadanými uživatelem při registraci do MA.
10. Výše parkového je vždy stanovena podle platných tarifů provozovatele daného parkoviště.

Deaktivace nebo dočasné zastavení užívání MA
1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně či trvale blokovat funkčnost MA to vše bez vzniku jakýchkoli nároků uživatele za poskytovatelem.

Práva a povinnosti Uživatele
1. Uživatel zajišťuje, aby bylo zařízení vybaveno aktualizovaným operačním systémem MA,
2. Uživatel prohlašuje, že
  a) je plně způsobilý k právním jednáním, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  b) veškeré údaje, které sděluje poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  c) se před zahájením užívání MA důkladně seznámil s těmito podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami, na které je těmito Podmínkami odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
3. Uživatel je povinen v zájmu zachování funkčnosti MA:
  a) instalovat do zařízení pouze programy z důvěryhodných nebo doporučených zdrojů výrobcem zařízení (Google Play nebo App Store) a používat operační systém Android bez aktivace úplných přístupových práv a obdobně i pro operační systém iOS ( jailbreak)
  b) mít zařízení pod kontrolou, která zabrání třetí osobě v přístupu, nebo v neoprávněném užívání tohoto zařízení nebo MA
  c) seznamovat se s aktualizacemi a změnami těchto podmínek, a se změnami v technickém nastavení MA
4. Pokud dojde ke ztrátě, odcizení, nebo zneužití zařízení s MA je uživatel povinen toto oznámit SPEL a.s.
5. Uživatel je odpovědný za veškeré škody vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností uvedených v tomto článku
6. Uživatel nesmí používat programové řešení ovlivňující funkčnost nebo bezpečnost užití MA, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob nebo poskytovatele.
7. Provedením úspěšné registrace Uživatel souhlasí s použitím MA a přímo bez dalšího souhlasí s odpisem peněžních prostředků z účtu, ke kterému je při registraci uvedená platební karta přiřazena.
8. Za správnost platebních i ostatních povinných údajů nutných při provádění plateb pomocí MA je odpovědný výlučně Uživatel.
9. Případnou reklamaci služeb je Uživatel povinen uplatnit písemně ve lhůtě 48 hodin od ukončení doby parkování sdělením zaslaným na servis@spel.cz
10. Poruchy funkčnosti MA je možné nahlásit na email servis@spel.cz nebo tel. +420 602 467 614.

Ochrana osobních a dalších údajů
1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů při registraci Uživatele.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, SPZ, IČO, DIČ a sídlo (firmy) (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je jeho povinností a zodpovědností jejich aktualizace v MA
4. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
5. Uživatel si je vědom, že poskytovatel není správcem dat souvisejících s platbou (především čísla bankovní karty s vazbou na jméno a příjmení) a tyto jsou uloženy a zpracovávány provozovatelem platební brány, tedy Československou obchodní bankou a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057.
6. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních a reklamních sdělení.

Závěrečná ustanovení
1. Informace, obsah, grafika, text, obrázky, ochranné známky, obchodní názvy, loga a jiné duševní vlastnictví obsažené nebo použité ve spojení s MA jsou chráněny autorským právem a dalšími právními předpisy o duševním vlastnictví.
2. Aktivací MA, uživatel vyslovuje souhlas s těmito podmínkami a současně souhlasí se zasíláním informativních e-mailů o aktivaci a registraci, platebních údajů a vyúčtování, o nedostupnosti služby apod.
3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 30. 9. 2016.